Giới thiệu khoa Dược – VTYT

 

 

KHOA DƯỢC- VẬT TƯ Y TẾ

            Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn chung của trưởng khoa trưởng khoa dược có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Khoa dược- vật tư y tế có tổng số 04 cán bộ: Trong đó có 01 đồng chí phó giám đốc phụ trách công tác dược.

1.    Phạm Thị Hương

2.    Nguyễn Thu Trang

3.    Hoàng Văn Thọ

4.    Lò Thị Duyên

I. NHIỆM VỤ:

1. Tổ chức hoạt động của khoa theo quy chế công tác khoa dược.

2. Căn cứ vào kế hoạch chung của bệnh viện, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện cung ứng, bảo quản và sử dụng thuốc, hoá chất và sinh phẩm trong bệnh viện.

3. Tổ chức xuất, nhập, thống kê, thanh quyết toán và theo dõi quản lí tiêu chuẩn kinh phí sử dụng thuốc, hoá chất và sinh phẩm bảo đảm chính xác theo đúng các quy định hiện hành.

4. Kiểm tra việc bảo quản thuốc, xuất nhập thuốc, hoá chất và sinh phẩm đảm bảo chất lượng theo đúng quy chế công tác khoa dược và quy định của Nhà nước

5. Thông tin kịp thời các loại thuốc, hoá chất và sinh phẩm mới. Hướng dẫn sử dụng an toàn hợp lí, có hiệu quả các loại thuốc, hoá chất và sinh phẩm cho các khoa trong bệnh viện.

II QUYỀN HẠN:

1 Thực hiện quyền hạn chung của trưởng khoa.

2. Kiểm tra việc sử dụng an toàn, hợp lí thuốc, hoá chất, sinh phẩm trong bệnh viện.